ទំនាក់ទំនង

ទាក់ទង

ផ្ញើសារ មកពួកយើង

  ព័តមានទំនាក់ទំនង

  អាសយដ្ឋាន

  ផ្លូវលេខ 104, ភូមិ សាលា, សង្កាត់ ទៀន, ខណ្ឌ ដង្កោ, ភ្នំពេញ


  លេខទំនាក់ទំនង

  (+855) 086 668 778 / 078 668 778 / 068 668 778


  អុីម៉ែល

  info@bosconinvestment.com


  ថ្ងៃធ្វើការ / ម៉ោង

  ថ្ងៃច័ន្ទ - ថ្ងៃសៅរ៍ / 9:00AM - 8:00PM