អំំពី ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន បូសខន អុិនវេសមុិន & ត្រេឌីង ឯ.ក គឺជាសហគ្រាសវិស្វកម្មពហុវិស័យមួយ ដល់បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១៦។ នវានុវត្តន៍បច្ចេកទស គុណភាពការងារ និងបទពិសោធន៍គឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់កុ្រមហ៊ុន។ កុ្រមហ៊ុនបូសខន ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសវិស្វកម្មចុងក្រោយបំផុត និងគោរពតាមបទដ្ឋានគុណភាព និងសុវត្ថិភាព ខ្ពស់។ កុ្រមហ៊ុនបូសខន មានគោលដៅរក្សានូវគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់យើង ដែលមានដៃគូរប្រជែងក្នុងសុ្រកតិចតួចបំផុតដែលអាចធ្វើបាន។

ផលិតផល របស់យើង

សសរគ្រឹះមូល PHC គឺជាប្រភេទសសរគ្រឹះមានកម្រិត ភាពធន់់ខ្ពស់់ដែលអាច
ទ្រទ្រង់់កម្លាំំងសង្កត់់បេតុង (COMPRESSIVE STRENGTH) រហូតដល់់ 80 MPA។

វាមានមុខកាត់់មូល និងអាចផលិតបាន ចាប់់ពីអង្កត់់ផ្ចិត 300 មីលីម៉ែត្រ ដល់់ 600 មីលីម៉ែត្រហើយមានប្រវែង ស្តង់់ដារប្រែប្រួលចន្លោះពី 6 មែ៉ត្រ ដល់់ 15 មែ៉ត្រនៅក្នុងសសរមួយដើម។

គម្រោង របស់យើង

ដៃគូ របស់យើង

CEEC

Camhomes

Aeon Mall Phnom Penh

Orkide Villa

The Flora

The Bridge

Sin Huot Investment

Sato Kogyo

Sandalwood

Khmer Brewery

ព័ត៌មាន ថ្មីៗ

សួស្តី

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore  dolore magna...