ផលិលផល

ដំណើការផលិត

តំឡើងពុម្ព និងគ្រោងដែក

បង្វិលពុម្ពដើម្បីបង្ហាប់បេតុង

ចំហុយសសរគ្រឹះ

សសរគ្រឹះមូល

ចាក់បេតុង

ទាញសរសៃដែក

ដោះពុម្ព

ដៅសម្គាល់ និងកំណត់ប្រភេទ

លក្ខណះពិសេសនិង គុណសម្បត្តិផលិតផលសសរមូល

សសរគ្រឹះមូល PHC គឺជាប្រភេទសសរគ្រឹះមានកម្រិតភាពធន់់ខ្ពស់់ដែលអាចទ្រទ្រង់់កម្លាំំងសង្កត់់បេតង់់ (COMPRESSIVE STRENGTH) រហូតដល់់ 80 MPA។ វាមានមុខកាត់់មូល និងអាចផលិតបានចាប់់ពីអង្កត់់ផ្ចិត 300 មីលីម៉ែត្រ ដល់់ 600 មីលីម៉ែត្រ ហើយមានប្រវែងស្តង់់ដារប្រែប្រួលចន្លោះពី 6 មែត្រ ដល់់ 15 មែត្រនៅក្នុងសសរមួយដើម។
សសរគ្រឹះ PHC ដែលទើបនឹងចាក់់បេតង់់រួច ត្រូវបានយកទៅបង្វិលក្នុងរយៈពេលកំំណត់់មួយ ដោយហេតុនេះសសរគ្រឹះ ដែលផលិតបានមានភាពណែនល្អ។ ខុសពីសសរគ្រឹះប្រភេទផ្សេងទៀត។ សសរគ្រឹះ PHC​ ទាមទារបេតុងតិចជាងសសរគ្រឹះដ៏៏ទៃ ដូច្នេះអាចសន្សំំសំំចៃបានច្រើនសម្រាប់់គម្រោងការងារ។
សសរគ្រឹះ PHC ត្រូវបានផលិតឡើងដោយមានសមត្ថភាពទ្រទ្រង់់ប្រភេទសំំណង់់គ្រប់់ប្រភេទ ហើយធន់់នឹងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានគ្រប់់បែបយ៉ាង។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់់ទៅលើអគារសំំណង់់ខ្ពស់់ៗ សណ្ឋាគារ ខុនដូ ផ្សារទំនើប សាកលវិទ្យាល័យ វីឡា បុរី អគារពាណិជ្ជកម្ម អគារឧស្សាហកម្ម សំំណង់់ក្នុងសមុទ្រ ស្ពាន ។ល។

ផលប្រយោជន៍៍របស់់ PHC PILES:

  • សមត្ថភាពទ្រទ្រង់់ខ្ពស់់
  • មានប្រសិទ្ធភាព ANTICOROSION ដ៏៏ល្អ
  • ភាពធន់់ខ្លាំំងក្នុងការពត់់កោង
  • រយៈពេលសាងសង់់ត្រូវបានកាត់់បន្ថយ
  • សន្សំំសំំចៃចំំណាយក្នុងការសាងសង់

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់់សសរគ្រឹះមូល

Property of PHC Pile JIS A 5373-2010

Outside
Diameter
D(mm)
Thickness T(mm) Types Standard Bending Moment
(N=0)
PC Bar
Diameter
(mm)
Number of
PC Ba
Section
Area Ac
(cm2)
Equivalent
Sectional Area Ae
(cm2)
Moment of
Inertia of Equivalent Section
Le
(cm4)
Section
Modulus
Ze
(cm3)
Weight
(kg/m)
Installation
Load(Ton)
Cracking Mcr
kN m
Break Mu
kN m
300 60 A 24.5 37.2 7.1 6 450 452 35,160 2,364 120 150
350 65 A 34.3 52 7.1 7 579 582 63,570 3,633 155 200
400 70 A 54 81.4 7.1 10 721 725 105,900 5,296 190 250
400 80 A 54 81.4 7.1 10 800 804 111,900 5,596 210 280
500 90 A 103 155 7.1 14 1,154 1,159 261,100 10,450 310 400
600 100 A 166.8 250.2 7.1 18 1,564 1,571 521,600 17,390 420 550

Property of PHC Pile GB 13476-2009

Outside
Diameter
D(mm)
Thickness T(mm) Types Standard Bending Moment
(N=0)
PC Bar
Diameter
(mm)
Number of
PC Ba
Section
Area Ac
(cm2)
Equivalent
Sectional Area Ae
(cm2)
Moment of
Inertia of Equivalent Section
Le
(cm4)
Section
Modulus
Ze
(cm3)
Weight
(kg/m)
Installation
Load(Ton)
Cracking Mcr
kN m
Break Mu
kN m
400 95 A 54 81 9.0 7 906 910 123,000 3,075 241 310
400 95 AB 64 106 10.7 7 904 909 123,050 3,076 242 300
500 100 A 103 155 9.0 11 1249 1257 285,000 11,400 333 430
500 100 AB 125 210 10.7 11 1240 1250 284,950 11,430 335 420
600 110 A 167 250 9.0 14 1686 1693 573,00 19,100 449 590
600 110 AB 206 346 10.7 14 1900 1905 573,050 19,050 455 580